Polityka prywatności i cookies

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego www.mario-radiators.eu prowadzony jest przez firmę R.S Sobieski Radosław Sobieski z siedzibą w miejscowości 59-223 Krotoszyce,ul. Piastowska 10A, NIP: 691-209-49-85 (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest Sprzedawca - zwany dalej „Administratorem".

3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

4. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają wyłącznie z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a jego Dane Osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

2. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora:

a) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto).

b) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

3. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

4. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów:

a) korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

4. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

§ 3
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

§ 4
PLIKI COOKIES

1. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia Klientowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Klienta. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Klient został odesłany do witryny Sklepu Internetowego, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony Sklepu Internetowego.

2. Plik cookie są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb klienta. Można zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będzie można bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Sklepu. Jeżeli Klient nie zgadza się na personalizowanie Sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu Internetowego, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

§ 5
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą jako Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany na stronie sklepu.

2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.03.2017